Vytlačiť

Cenník služieb

Advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok, v zmysle ust. § 24 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, 

odmena advokáta za poskytovanie právnych služieb je vecou dohody s klientom (zmluvná odmena); ak nedôjde k dohode, patrí advokátovi tarifná odmena v zmysle ust. § 24  ods. 3 zákona č. 586/2003 Z. z.  o advokácii. 

Advokátovi popri nároku na odmenu prislúcha aj nárok na náhradu hotových výdavkov, teda výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb,  v právnej veci klienta, a to najmä :

  • súdne a iné poplatky
  • cestovné a telekomunikačné výdavky
  • výdavky za znalecké posudky a odborné vyjadrenia 
  • výdavky za preklady, úradné preklady
  • výdavky spojené s úradným osvedčením podpisov, osvedčením pravosti listín (legalizácia), vyhotovenie notárskych zápisníc, výdavky spojené s protestáciou zmenky príp. ďalšie výdavky súvisiace s využitím služieb notárov, súdnych exekútorov, súdnych znalcov, prekladateľov, tlmočníkov príp. ďalších odborníkov