Vytlačiť

Právne služby

Občianske právo :  oblasť občianskeho práva zahŕňa predovšetkým :

 • všeobecné poradenstvo a vypracovanie právnych analýz
 • poradenstvo pri uzatváraní rôznych typov zmlúv, vypracovanie zmlúv a právnych analýz k zmluvám
 • ochrana osobných a majetkových práv klientka
 • úprava vlastníckych vzťahov vrátane vyporiadania podielového a bezpodielového spoluvlastníctva
 • prevod, darovanie alebo zámena pozemkov, bytov a nebytových priestorov
 • zriaďovanie vecných bremien
 • zastupovanie klientov v sporoch o náhradu škody na zdraví alebo majetku a v sporoch vyplývajúcich z bezdôvodného obohatenia
 • spory vyplývajúce z poistných alebo spotrebiteľských zmlúv
 • zastupovanie v konaní pred súdmi Slovenskej republiky a rozhodcovskými orgánmi
 • asistencia pri mimosúdnom riešení sporov

Rodinné právo : oblasť rodinného práva zahŕňa :

 • všeobecné poradenstvo, -poradenstvo pri uzatváraní alebo anulovaní manželstva a pri rozvode manželstva
 • zastupovanie v konaniach týkajúcich sa osobných a majetkových vzťahov medzi manželmi, alebo inými príbuznými
 • v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • v konaniach týkajúcich sa starostlivosti o maloletých, predovšetkým v konaniach o úprave výživného a úpravy styku rodičov s deťmi,
 • vymáhanie nárokov z titulu vyživovacej povinnosti; a síce: vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, vyživovacej povinnosti medzi manželmi, vyživovacej povinnosti detí k rodičom, vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
 • poradenstvo a zastupovanie v opatrovníckych a poručníckych veciach
 • poradenstvo pri zastupovaní a správe majetku maloletých detí alebo osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony, alebo osôb s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony
 • poradenstvo pri uznávaní a výkone cudzích rozhodnutí v rodinných veciach
 • poradenstvo v rodinných veciach s medzinárodným prvkom
 • asistencia pri mimosúdnom riešení sporov

Vymáhanie pohľadávok : uvedená oblasť zahŕňa predovšetkým :

 • všeobecné poradenstvo vrátane posúdenia právneho nároku klientka na zaplatenie dlžnej sumy, posúdenie vymožiteľnosti nároku, ako predpoklad úspechu v súdnom konaní
 • zaslanie písomnej výzvy na dobrovoľné splnenie povinnosti
 • rokovanie s protistranou, asistencia pri mimosúdnom riešení sporu
 • podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu, príp. žaloby
 • zastupovanie v konaní pred súdmi a rozhodcovskými orgánmi
 • koncipovanie dohôd, uznaní dlhu a splátkach, splátkových kalendárov, dohôd o urovnaní
 • poradenstvo ohľadne zabezpečovacích prostriedkov
 • podanie návrhu na začatie exekúcie, zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

Pracovné právo : uvedená oblasť zahŕňa :

 • všeobecné poradenstvo vrátane vypracovania právnych analýz
 • vypracovanie pracovných, manažérskych zmlúv a iných dohôd, vrátane konkurenčných doložiek, dohôd o prácach mimo pracovného pomeru,
 • vypracovanie pracovných poriadkov, interných smerníc a iných dokumentov zamestnávateľa upravujúcich povinnosti zamestnancov
 • otázky dočasnom prideľovaní zamestnancov
 • otázky týkajúce sa mzdových nárokov a odmeňovania zamestnancov
 • skončenie pracovného pomeru
 • zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví v pracovnoprávnych vzťahoch
 • otázky pracovných úrazov a chorôb z povolania
 • spisovanie podnetov pre Inšpektorát práce
 • poradenstvo v oblasti ochrany pred diskrimináciou v pracovnoprávnych vzťahoch
 • poradenstvo pri porušeniach pracovnej disciplíny, zamestnávanie cudzincov
 • asistencia pri mimosúdnom riešení pracovnoprávnych sporov
 • zastupovanie pred súdmi a rozhodcovskými orgánmi v pracovnoprávnych sporoch

Obchodné právo : Poskytovanie právneho servisu v oblasti obchodného práva zahŕňa :

 • všeobecné poradenstvo vrátane vypracovania právnych analýz,  zakladanie obchodných spoločností, ich organizačných zložiek, družstva a realizácia zmien v obchodnom registri
 • pomoc pri získaní oprávnenia na podnikateľskú činnosť
 • vypracovanie stanov, zakladacích dokumentov a ich doplnení a zmien
 • prevody obchodných podielov a účastní v obchodných spoločnostiach
 • likvidácia obchodných spoločností a ich organizačných zložiek,
 • vypracovanie rôznych typov obchodných zmlúv
 • preskúmanie zmlúv a vypracovanie právnej analýzy
 • vymáhanie pohľadávok
 • zodpovednosť za porušenie zmluvy, zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie
 • zastupovanie klientov v sporoch o náhradu škody a v sporoch vyplývajúcich z bezdôvodného obohatenia
 • riešenie sporov z nekalej súťaže
 • zastupovanie klientov pri rokovaniach s protistranou, asistencia pri mimosúdnom riešení sporov, zastupovanie v konaní pred súdmi alebo rozhodcovskými orgánmi

Trestné právo :

 • všeobecné poradenstvo
 • obhajoba v trestnom konaní
 • právne poradenstvo a zastupovanie poškodených v trestnom konaní
 • vypracovanie trestných oznámení, odvolaní, sťažností

Správne právo :

 • všeobecné poradenstvo
 • zastupovanie v konaní pred orgánmi verejnej správy 
 • spisovanie podaní, žiadostí, sťažností, podnetov
 • zastupovanie v priestupkovom konaní