Vytlačiť

Profil kancelárie

Advokátska kancelária JUDr. Michaely Pagáčikovej je pripravená poskytnúť svojim klientom komplexné právne služby a poradenstvo, na území celej Slovenskej republiky, najmä v rámci Žilinského kraja , vo všetkých oblastiach práva, predovšetkým v oblasti občianskeho, obchodného a trestného práva, vrátane pomoci poškodeným v trestnom konaní.

Kancelária tiež ponúka právnu pomoc v konaniach zameraných na rodinné právo; zastupovanie klientov v rozvodovom konaní, v konaniach týkajúcich sa osobných a majetkových vzťahov medzi manželmi, v konaní  o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v konaniach týkajúcich sa starostlivosti o maloletých, predovšetkým v konaniach o úprave výživného a úpravy styku rodičov s dieťaťom. 

Sme pripravení poskytovať právne služby a poradenstvo klientom, ktorí potrebujú právnu pomoc v bežných životných situáciách, predovšetkým v súvislosti s ochranou osobných alebo majetkových práv, pomoc pri riešení sporov. 

Poskytujeme asistenciu aj pri mimosúdnom riešení sporov. 

Pôsobíme v oblasti vymáhania pohľadávok, poskytuje právnu pomoc veriteľom, dlžníkom, dokážeme sprostredkovať kontakt  s konkurzným správcom a zabezpečiť právnu pomoc v súvislosti s konkurzným alebo reštrukuralizačným konaním. 

Advokátska kancelária pri poskytovaní právnych služieb a poradenstva v plnom rozsahu využíva svoje profesionálne vedomosti a skúsenosti, v úzkej spolupráci s ďalšími odborníkmi, dokáže sprostredkovať kontakt na prekladateľov, znalcov, konkurzného správcu a odborníkov v rôznych oblastiach.

Právne služby a poradenstvo poskytujeme aj v anglickom jazyku.